Uppsägning

En uppsägning är en rättshandling med vilket ett rättsförhållande avses förändras, t ex upphöra eller förlängas med förändrade villkor.

En uppsägning kan avse t ex ett anställningsförhållande eller ett hyresförhållande. Inom lagstiftningen är det inte sällan reglerat om uppsägningsförfarandet och olika tidsfrister som gäller i olika avseenden. Det förekommer i olika lagar regler som är av karaktären att skydda den generellt sett svagare avtalsparten. För att undvika att göra en felaktig uppsägning som blir ogiltig eller för att som uppsagd inte missa någon bestämmelse som kan göras gällande om uppsägningen är felaktig är det klokt att anlita en kvalificerad jurist.