Skilsmässa

Äktenskapsskillnad (skilsmässa) innebär att äktenskapet ska upplösas både personligt och ekonomiskt. Äktenskapet upplöses genom dom i tingsrätten. Äktenskapsskillnaden gäller från den dag domen vinner laga kraft. Ansökan om äktenskapsskillnad kan lämnas in gemensamt eller av den ena parten. Något skäl behöver inte anges. Är båda makarna överens om att äktenskapet ska upplösas, har de efter gemensam ansökan rätt att få äktenskapsskillnad omedelbart. I vissa fall ska dock äktenskapsskillnaden föregås av en betänketid på sex månader. Så är fallet om makarna vid gemensam ansökan är överens om att de vill ha betänketid, om makarna har gemensamma barn under 16 år, om någon av makarna har vårdnad om eget barn under 16 år och bor varaktigt tillsammans med barnet eller om bara den ena maken vill skiljas. Betänketiden börjar löpa när makarna gemensamt ansöker om äktenskapsskillnad eller när ena makens ansökan om äktenskapsskillnad delges den andra maken. När betänketiden löpt ut måste ansökan fullföljas, om båda makarna eller en av dem fortfarande vill skiljas. Yrkandet om äktenskapsskillnad måste framställas senast inom ett år från betänketidens början, annars förfaller frågan om äktenskapsskillnad. I samband med äktenskapsskillnad brukar bodelning aktualiseras. Finns underåriga barn, aktualiseras även frågan om vem som ska ha vårdnaden, umgänge, underhåll och boende.