Hyresrätt, avtal och regler

Hyresrätten avser hyra av bostad eller lokal för annat bruk än bostad, vanligen för kommersiell verksamhet. Reglerna finns i jordabalken. Vid hyra av bostad finns en mängd tvingande regler i lagstiftningen. Dessa regler kan inte avtalas bort. Vid hyra av lokal är avtalsfriheten större. När hyresupplåtelsen gäller bostad avtalas vanligen att hyrestiden ska vara tills vidare och samtidigt har hyresgästen ett direkt besittningsskydd, d v s denne är skyddad från att bli uppsagd till avflyttning och kan kräva att få bo kvar så länge han fullföljer sina skyldigheter. Det direkta besittningsskyddet kan endast i undantagsfall avtalas bort. När hyresobjektet avser en lokal är situationen en annan. Här föreligger ett indirekt besittningsskydd. Hyresgästen är vid uppsägning skyldig att avflytta men kan enligt de förutsättningar som lagen anger vara berättigad till ersättning och skadestånd. Det är således viktigt att vid hyra ha ett väl genomarbetat hyresavtal och god kontroll över händelseutvecklingen då hyrestiderna ofta är långa och hyresbeloppen höga.