Bouppteckning

En bouppteckning ska förrättas inom tre månader efter ett dödsfall och inlämnas till Skatteverket inom en månad från bouppteckningsförrättningen. Om den avlidnes tillgångar endast räcker till begravningen och andra kostnader p g a själva dödsfallet samt att tillgångarna inte omfattar fast egendom, kan en dödsboanmälan ersätta en bouppteckning. Genom en bouppteckning fastställer man vilka som är arvsberättigade arvingar samt den avlidnes tillgångar och skulder likaså förekomsten av ett testamente samt andra omständigheter. Var den avlidne gift, ska normalt även den efterlevande makens tillgångar och skulder antecknas. När bouppteckningen har registrerats vid Skatteverket ligger den till grund för bodelning mellan den avlidne och efterlevande maken alternativt efterlevande sambon som begärt bodelning av gemensamt anskaffad bostad och bohag och för arvskiftet av kvarlåtenskapen mellan arvingarna. Till förrättningen kallas make/sambo samt den avlidnes arvingar enligt lag. Har han eller hon upprättat ett testamente ska även de som omnämns i testamentet, s k universella testamentstagare kallas. Om en ny tillgång eller skuld eller annan felaktighet blir känd efter det att bouppteckningen har registrerats vid Skatteverket, ska en tilläggsbouppteckning förrättas inom en månad.