Bodelning

Bodelning blir aktuell när ett äktenskap upplöses dels genom dödsfall, dels genom skilsmässa. En bodelning mellan makar innebär en likadelning av makarnas giftorättsgods efter avräkning för skulder hänförliga till giftorättsgodset. En bodelning mellan makar kan även göras under bestående äktenskap. Vid bodelningen ska hänsyn även tas till t ex äktenskapsförord, gåvobrev, testamente, samäganderättsavtal m fl. Bodelning kan också bli aktuell när ett samboförhållande upphör genom dödsfall eller separation samt innebär en likadelning av parternas gemensamt anskaffade bostad och bohag. Parterna har även rätt till avräkning för sina skulder som är hänförliga till den gemensamma bostaden och bohaget. Sådan bodelning blir aktuell vid dödsfall om den efterlevande sambon begär det eller vid separation om den påkallas senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde.