Arvsrätt, arv och arvsordning

Reglerna om rätt till arv utlöses vid en persons dödsfall. Vem som äger rätt till den avlidnes kvarlåtenskap kallas arvsordning. Arvsordningen regleras enligt den ordningen som anges i lagen. Arvsordningen innehåller vidare regler om hur arvet ska delas mellan arvingarna. Bland släktingar är arvlåtarens bröstarvingar/avkomlingar (d v s barn, barnbarn osv) arvingar i rätt nedstigande linje. Föräldrar, far- och morföräldrar är arvingar i uppstigande linje. Släktingarna indelas i tre grupper, s k parentel. Arvlåtaren och hans bröstarvingar bildar första parentelen. Hans föräldrar och deras avkomlingar bildar andra parentelen och hans far- och morföräldrar utgör tredje parentelen. Principen om parentel får till konsekvens den s k istadarätten, vilken betyder att i en före arvlåtaren avliden arvinges ställe inträder hans avkomlingar (i en förut avliden sons ställe inträder dennes barn). Istadarätten är dock begränsad i tredje parentelen så att kusiner saknar arvsrätt.